Bezoekvoorwaarden

Huisregels en Algemene Voorwaarden Nxt Museum

Inleiding

Nxt Museum vindt het belangrijk de tevredenheid van haar bezoekers te garanderen.

Nxt Museum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan de museumruimte en de door Nxt Museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig de wens van de bezoeker, als betalende bezoeker of op uitnodiging, te laten verlopen. Nxt Museum zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

Algemeen

Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Nxt Museum en een bezoeker. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.Definities en algemene bepalingen

Artikel 1.1

Bezoeker: iedereen die de ruimte betreedt om de expositie te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door Nxt Museum wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere openingsuren.

Consument: iedereen die gebruik maakt van de Nxt Museum website (www.nxtmuseum.com) evenals andere online toepassingen zoals de online ticketshop.

Museumruimte: de volgende ruimtes gelegen in Nxt Museum, Asterweg 22 te Amsterdam, te weten de expositieruimtes, Nxt Lab, Nxt Stage, kantoren en buitenterrein binnen de afzetting.

Museummedewerker: iedereen die het museum vertegenwoordigt en als zodanig herkenbaar is.

Nxt Museum: handelsnaam van Digital Art Museum B.V. die verantwoordelijk is voor het beheer en exploitatie.

Artikel 1.2
De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Nxt Museum.

Artikel 1.3
Op sommige door Nxt Museum georganiseerde activiteiten zijn bijzondere (actie)voorwaarden van toepassing. Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van bijzondere (actie)voorwaarden, tenzij anders vermeld.

2.Tickets

Artikel 2.1
Alle door Nxt Museum gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie betreffende ticketprijzen wordt gecommuniceerd op de eigen kanalen van Nxt Museum. Hier genoemde prijzen zijn niet vrijblijvend. Nxt Museum is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) publicatie van ticketprijzen door derde partijen.

Artikel 2.2
Tickets kunnen aangeschaft worden via www.nxtmuseum.com.

Artikel 2.3
De bezoeker moet in de museumruimte beschikken over een geldig toegangsbewijs. Zij/hij/zij is/zijn te allen tijde verplicht
desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare Museummedewerkers. Als de bezoeker niet kan aantonen dat een gereduceerd tarief van toepassing is, betaalt de bezoeker een toeslag tot de reguliere entreeprijs.

Artikel 2.4
De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat zij/hij/zij de museumruimte betreedt/betreden.
Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

Artikel 2.5
De potentiële bezoeker kan de toegang tot de museumruimte worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen via de kanalen van Nxt Museum.

Artikel 2.6
Nxt Museum biedt de bezoeker de gelegenheid om de datum van het bezoek aan te passen uitsluitend indien de bezoeker de museumruimte voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor de museumruimte geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd. In geval van een besmetting met Covid-19 heeft de bezoeker met deze gezondheidsklachten geen toegang tot de museumruimte en wordt/worden zij/hij/zij in de gelegenheid gesteld om de datum van het bezoek eenmalig aan te passen.

Article 2.7 Groepsboekingen & schoolbezoeken

Groepsboekingen kunnen via www.nxtmuseum.com worden gemaakt. Een reservering moet minstens twee (2) weken voor de bezoekdag worden gemaakt. De reservering wordt per email bevestigd door een medewerker van Nxt Museum. In een aparte e-mail zal een factuur worden toegezonden. Als de aanbetaling niet binnen de op de factuur gestelde termijn is voldaan, behoudt Nxt Museum zich het recht voor om de groepsboeking vrij te geven aan een andere klant.

Nxt Museum biedt de mogelijkheid om je groepsboeking tot één week van tevoren kosteloos per e-mail aan events@nxtmuseum.com te annuleren. Daarnaast biedt Nxt Museum de mogelijkheid om je groepsboeking tot drie dagen van tevoren kosteloos te wijzigen. Het gaat dan om eenmalig wijzigingen in groepsaantal (tot 10% van de reservering) en datum. De aanbetaling wordt dan zo snel mogelijk (in ieder geval binnen 30 dagen) terugbetaald.

Als je minder dan één week van tevoren je groepsboeking wijzigt of annuleert, dan wordt de aanbetaling niet terugbetaald. Uiteraard – ter beoordeling door Nxt Museum – kan hiervan worden afgeweken als er sprake is van overmacht of een andere onvoorziene situatie.

Nxt Museum kan aan grote groepen vragen om zich op te delen in kleinere groepen, om de bezoekersstroom en museumervaring te optimaliseren.

Op groepsboekingen zijn ook onze algemene bezoekersvoorwaarden van toepassing, behalve als de bezoekersvoorwaarden afwijken van deze groepsboekingvoorwaarden.

3.Verblijf in de museumruimte

Artikel 3.1
Gedurende het verblijf in de museumruimte dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare Museummedewerkers, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.
Indien naar het redelijk oordeel van een Museummedewerker, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot de museumruimte worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten. Nxt Museum heeft een strikt geen drugs beleid, het gebruik van drugs op het terrein van Nxt Museum telt als overtreding van de huisregels.

 

Artikel 3.2
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3
Het is de bezoeker onder meer verboden om in de museumruimte:

  • aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
  • andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
  • andere bezoekers en/of medewerkers van het Nxt Museum en/of derden te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door niet voldoende afstand te houden van anderen, dan wel het niet opvolgen van andere (hygiëne- en gezondheids)maatregelen die gelden voor bezoek aan de museumruimte of door het gebruik van mobiele telefoons of andere bronnen van geluidsoverlast; daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons of andere bronnen van geluidsoverlast.
  • (huis)dieren mee te nemen, tenzij het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;
  • te roken, anders dan in de daartoe bestemde en door middel van pictogrammen of tekst aangeduide ruimtes;
  • etenswaren en consumpties mee te nemen en te gebruiken;
  • naar het oordeel van een Museummedewerker gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, wandelstokken en paraplu’s kunnen worden afgegeven in een bak bij het garderobe gebied. Nxt Museum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies of diefstal van achtergebleven goederen;
  • grote rolkoffers of bagage mee te nemen. Er is geen bagage opslag aanwezig. Nxt Museum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies of diefstal van achtergebleven goederen;
  • tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.

Artikel 3.4
De Museumruimte is volledig rolstoeltoegankelijk met uitzondering van de kantoren en het Nxt Lab. Kinderwagens en rollators mogen beperkt mee naar binnen en/of geparkeerd worden op aanwijzingen van een Museummedewerker. Nxt Museum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies of diefstal van achtergebleven goederen.

Artikel 3.5
Bezoekers mogen alleen voor persoonlijk gebruik foto’s en video’s maken en zonder gebruik van belichting of statieven of professionele cameras. Persoonlijke foto’s en video’s mogen niet voor commerciële doeleinden gepubliceerd, verkocht of op een andere manier verspreid worden.
Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om ervoor te zorgen dat er geen auteursrecht wordt geschonden. Professionele film of fotografie (voor commerciële, reclame, toeristische, onderzoeks-, educatieve en artistieke doeleinden) is alleen toegestaan ​​met voorafgaande schriftelijke toestemming van Nxt Museum. Verzoeken voor professionele film of fotografie kunnen worden ingediend via info@nxtmuseum.com

Artikel 3.6
Kleine tassen en/of handtassen zijn toegestaan in de museumruimte mits deze op de buik gedragen worden. Voor grotere garderobe items of kleine rolkoffers zijn er gratis lockers beschikbaar. De Museummedewerker bepaalt wat groot of klein is. Nxt Museum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies of diefstal van achtergebleven goederen.

Artikel 3.7
De Museummedewerker kan uit veiligheidsoverwegingen een bezoeker vragen haar/zijn/hun bagage voor controle ter beschikking te stellen.

4.Klachten

In het geval van klachten kan een bezoeker zich melden bij een Museummedewerker. Deze kan de bezoeker een online klachtenformulier toesturen. Het is ook mogelijk om een schriftelijke klacht in te dienen via support@nxtmuseum.com. Klachten worden binnen 20 dagen beantwoord.

5.Aansprakelijkheid van het museum

Artikel 5.1
Het verblijf van de bezoeker in de museumruimte is voor eigen rekening en risico.

Artikel 5.2
Nxt Museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum en/of zijn medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 5.3
Indien Nxt Museum goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het Nxt Museum daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Nxt Museum nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Nxt Museum opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Nxt Museum.

Artikel 5.4
De totale aansprakelijkheid van Nxt Museum is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de schade waartegen Nxt Museum verzekerd is dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had kunnen zijn.

Artikel 5.5
Ook in geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Nxt Museum in geen geval meer bedragen dan de schade waartegen Nxt Museum verzekerd is dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had kunnen zijn.

Artikel 5.6
Aansprakelijkheid van Nxt Museum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten. Ook is aansprakelijkheid voor schade als gevolg van handelen van derden, waaronder maar niet uitsluitend andere bezoekers, uitgesloten. Aansprakelijkheid van Nxt Museum voor schade als gevolg van het niet opvolgen van door Nxt Museum en diens functionarissen en/of medewerkers gegeven instructies, is eveneens uitgesloten.

Artikel 5.7
Nxt Museum is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan als gevolg van overmacht. Nxt Museum Amsterdam kan zich in ieder geval op overmacht beroepen bij de aanwezigheid van omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk danwel bezwaarlijk wordt.

6.Aansprakelijkheid van bezoekers

Artikel 6.1
De bezoeker van de museumruimte is jegens Nxt Museum aansprakelijk voor alle schade die zij/hij veroorzaakt/veroorzaken, al dan niet als gevolg van het niet naleven van deze Bezoekvoorwaarden. De bezoeker vrijwaart Nxt Museum voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 6.2
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door, de door hen meegebrachte minderjarige kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn medeverantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door, de door hen begeleide groepsleden, onverminderd de eigen aansprakelijkheid van deze groepsleden zelf.
De hiervoor genoemde ouders, begeleiders en leraren vrijwaren Nxt Museum voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 6.3
Organisaties, bedrijven en andere instellingen die in de museumruimte bijeenkomsten en/of feesten (laten) organiseren, zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door, hun gasten, onverminderd de eigen aansprakelijkheid van de gasten zelf. De hiervoor genoemde organisaties, bedrijven en instellingen vrijwaren Nxt Museum voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

7.Privacy

Artikel 7.1
Nxt Museum verwijst de bezoeker naar de op haar website gepubliceerde privacyverklaring voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens en bijvoorbeeld ook de hiermee samenhangende rechten van betrokkenen.

Artikel 7.2
Er is cameratoezicht aanwezig in de museumruimte. Camerabeelden worden conform de wettelijke bepalingen bewaard en zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

Artikel 7.3
Nxt Museum kan foto’s en filmopnames in de museumruimte maken voor publiciteitsdoeleinden. Een bezoeker die bezwaar heeft tegen het herkenbaar in beeld zijn, kan dit kenbaar maken aan Nxt Museum, die zich zal inspannen publicatie te voorkomen en in geval van publicatie het beeldmateriaal verwijderen althans de bezoeker niet langer herkenbaar in beeld te hebben.

Artikel 7.4
Nxt Museum gebruikt cookies om het gebruik van onze website te faciliteren en een profiel op te bouwen van online-gedrag van consumenten. Dit wordt gefaciliteerd door Google die deze informatie aan derden kan verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De verzameling van gegevens wordt niet gekoppeld aan bijvoorbeeld namen, adressen of e-mailadressen. De consument heeft het recht om inzage te vragen in de gegevens en correctie of verwijdering daarvan.

Artikel 7.5
Een consument kan zich aanmelden voor onze online nieuwsbrief. Deze gegevens worden bewaard in een database, uitsluitend gebruikt door Nxt Museum en niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij Nxt Museum hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Nxt Museum verwerken. Dhowe consument kan gegevens inzien, corrigeren of verwijderen door het indienen van een verzoek via privacy@nxtmuseum.com.

Artikel 7.6
Een consument kan via de ticketing pagina van de website entreebewijzen aanschaffen. De gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn worden in het bestelproces opgevraagd en opgeslagen in een database van onze partner Global Tickets. De gegevens worden uitsluitend gebruikt door Nxt Museum voor het afwikkelen van de aankoop of om statistisch onderzoek, marktonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. De consument heeft de mogelijkheid om de gegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen en kan daarvoor een verzoek indienen bij privacy@nxtmuseum.com.

Artikel 7.7
Soms kan Nxt Museum een bezoeker toestemming vragen om haar/zijn/hun persoonsgegevens met anderen. Bijvoorbeeld, als een bezoeker een training of een workshop bijwoont, kan Nxt Museum toestemming vragen om haar/zijn/hun contactgegevens met medecursisten te delen.
8. Museum(web)winkel & museum merchandise

Artikel 8.1
Consumenten kunnen in de museumwinkel en online in de webwinkel producten kopen. De getoonde producten worden verkocht voor de aangegeven prijzen inclusief BTW, maar exclusief leveringskosten (indien van toepassing), tenzij anders vermeld.

Artikel 8.2
Ruilen voor in de museumwinkel gekochte artikelen is mogelijk binnen 14 dagen door het product persoonlijk en op vertoon van de kassabon. Dit kan uitsluitend in het geval van een onvolkomenheid in het artikel ontstaan in het productie en of verkoopproces. In dat geval ontvangt de consument eenzelfde product. Wanneer dit product niet meer beschikbaar is, wordt het aankoopbedrag terug betaald. Producten kunnen ook per post worden geretourneerd waarbij de verzendkosten voor rekening zijn van de consument.

Artikel 8.3
Betaling in de webwinkel kan op één van de wijzen zoals aangegeven op de website en tijdens het bestelproces.

Artikel 8.4
Nxt Museum is gerechtigd om bestellingen vooraf te verifiëren en/of te weigeren, zonder dat enige aansprakelijkheid tegenover de consument ontstaat, bijvoorbeeld in het geval een product (tijdelijk) niet beschikbaar is of Nxt Museum geen autorisatie voor de betaling kan krijgen.

Artikel 8.5
Een koopovereenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling door Nxt Museum. Nxt Museum bevestigt vervolgens per e-mail de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 8.6
Voor alle online bestellingen geldt een retourmogelijkheid van 14 dagen na het in ontvangst nemen van de bestelling. Om van het recht op retourneren gebruik te maken, moet een consument binnen de 14 dagen contact op te nemen met Nxt Museum waarbij de consument op duidelijke en ondubbelzinnige wijze aangeeft de overeenkomst te ontbinden op grond van het herroepingsrecht. Dit kan door contact op te nemen met Nxt Museum via onderstaande contactgegevens of het modelformulier voor HERROEPING in te vullen en te sturen aan:

Nxt Museum
Asterweg 22
1031 HP Amsterdam (Nederland)

of per e-mail:
info@nxtmuseum.com

Artikel 8.7
Zodra Nxt Museum de retourzending in goede conditie heeft ontvangen, wordt uiterlijk binnen 14 dagen het verschuldigde aankoopbedrag en, indien van toepassing, de standaard verzendkosten terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel waarmee de bestelling is betaald. Als de consument bepaalde artikelen wilt houden en slechts een deel van de bestelling wilt annuleren, dan worden de standaard verzendkosten niet vergoed. De verzendkosten voor de retourzending worden niet vergoed.

Artikel 9 Openingstijden

Artikel 9.1
Nxt Museum publiceert openingstijden via haar eigen kanalen, de website en aan de deur en via directe communicatie. Nxt Museum is gerechtigd af te wijken van deze gepubliceerde openingstijden zonder dat de bezoeker recht op restitutie van de betaalde entreeprijs. Nxt Museum is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) publicatie van openingstijden door derde partijen.

Artikel 9.2
In voorkomende gevallen kan een deel van de museumruimte niet toegankelijk zijn voor bezoekers. Dit geeft de bezoeker geen recht op restitutie van de entreeprijs. Wanneer een substantieel deel van de museumruimte is afgesloten wordt dit via de website en bij de entree gecommuniceerd en geldt een gereduceerde entreeprijs of wordt anderszins een compensatie geboden.

Artikel 10 Enquête – prijstrekking

Artikel 10.1
De prijs van deze trekking is een privérondleiding voor 3 personen door de tentoonstelling Shifting Proximities.

Artikel 10.2
Er wordt één winnaar per maand bepaald in een trekking die plaatsvindt in de eerste week van de maand. De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle deelnemers. Winnaars worden vanaf februari 2021 maandelijks per e-mail op de hoogte gebracht en krijgen instructies over hoe ze hun prijs kunnen claimen. Als een winnende deelnemer niet binnen 28 dagen na kennisgeving contact met ons heeft opgenomen om zijn prijs op te eisen, vervalt zijn recht op de prijs en wordt een alternatieve winnaar gekozen.

Artikel 10.3
Deze prijs kan niet ingeruild worden voor geld of een andere compensatie en is ook niet overdraagbaar. Deelnemers moeten op het moment van bekendmaking 18 jaar of ouder zijn. Nxt Museum behoudt zich het recht voor om de winactie op elk moment te onderbreken of te beëindigen. Dit geldt in het bijzonder in geval van overmacht of als de winactie om andere (organisatorische, technische, of wettelijke) redenen niet door kan gaan. De deelnemers kunnen in dit geval geen enkele aanspraak op de prijs maken.

Artikel 10.4
Als een deelnemer reageert op deze enquête, vraagt Nxt Museum om het e-mailadres. Een deelnemer is niet verplicht deze gegevens met Nxt Museum te delen. Als een deelnemer wel deze gegevens met Nxt Museum deelt, dan gebruikt Nxt Museum die om de actie uit te voeren, de prijswinnaar bekend te maken en de respons op de marketingacties te meten.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 11.1
Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Nxt Museum is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Nxt Museum voortvloeien, worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Amsterdam.

Deze Bezoekvoorwaarden van Nxt Museum zijn vastgesteld op 25 maart 2022. De voorwaarden zijn te raadplegen via de website van Nxt Museum, www.nxtmuseum.com