Menu

Bezoekvoorwaarden

Huisregels en Algemene Voorwaarden Nxt Museum

Inleiding

Nxt Museum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan de museumruimte en de door Nxt Museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig de wens van de bezoeker, als betalende bezoeker of op uitnodiging, te laten verlopen. Nxt Museum zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

Algemeen

Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Nxt Museum en een bezoeker. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.Definities en algemene bepalingen

Artikel 1.1

Bezoeker: iedereen die de ruimte betreedt om de expositie te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door Nxt Museum wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere openingsuren.

Consument: iedereen die gebruik maakt van de Nxt Museum website (www.nxtmuseum.com) evenals andere online toepassingen zoals de online ticketshop.

Museumruimte: de volgende ruimtes gelegen in Nxt Museum, Asterweg 22 te Amsterdam, te weten de expositieruimtes, Nxt Lab, Nxt Stage, kantoren en buitenterrein binnen de afzetting.

Museummedewerker: iedereen die het museum vertegenwoordigt en als zodanig herkenbaar is.

Museumprotocol: het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea op initiatief van de Museumvereniging op basis van de meest actuele RIVM-richtlijnen, gedateerd 1 juli 2020 (van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld en herschreven, laatstelijk op 15 oktober 2020).

Nxt Museum: handelsnaam van Digital Art Museum B.V. die verantwoordelijk is voor het beheer en exploitatie.

Artikel 1.2
De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Nxt Museum.

2.Tickets

Artikel 2.1
Alle door Nxt Museum gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie betreffende ticketprijzen wordt gecommuniceerd op de eigen kanalen van Nxt Museum. Hier genoemde prijzen zijn niet vrijblijvend. Nxt Museum is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) publicatie van ticketprijzen door derde partijen.

Artikel 2.2
Tickets kunnen aangeschaft worden via www.nxtmuseum.com.

Artikel 2.3
De bezoeker moet in de museumruimte beschikken over een geldig toegangsbewijs. Zij/hij/zij is/zijn te allen tijde verplicht
desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare Museummedewerkers. Als de bezoeker niet kan aantonen dat een gereduceerd tarief van toepassing is, betaalt de bezoeker een toeslag tot de reguliere entreeprijs.

Artikel 2.4
De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat zij/hij/zij de museumruimte betreedt/betreden.
Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. 

Artikel 2.5
De potentiële bezoeker kan de toegang tot de museumruimte worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen via de kanalen van Nxt Museum.

Artikel 2.6
Nxt Museum biedt de bezoeker de gelegenheid om de datum van het bezoek aan te passen uitsluitend indien de bezoeker de museumruimte voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor de museumruimte geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd. In geval van een besmetting met Covid-19 heeft de bezoeker met deze gezondheidsklachten geen toegang tot de museumruimte en wordt/worden zij/hij/zij in de gelegenheid gesteld om de datum van het bezoek eenmalig aan te passen.

3.Verblijf in de museumruimte

Artikel 3.1
Gedurende het verblijf in de museumruimte dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare Museummedewerkers, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.
Indien naar het redelijk oordeel van een Museummedewerker, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot de museumruimte worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3
Het is de bezoeker onder meer verboden om in de museumruimte: 

  • aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
  • andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
  • andere bezoekers en/of medewerkers van het Nxt Museum en/of derden te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door niet voldoende afstand te houden van anderen, dan wel het niet opvolgen van andere (hygiëne- en gezondheids)maatregelen die gelden voor bezoek aan de museumruimte of door het gebruik van mobiele telefoons of andere bronnen van geluidsoverlast; daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons of andere bronnen van geluidsoverlast.
  • (huis)dieren mee te nemen, tenzij het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;
  • te roken, anders dan in de daartoe bestemde en door middel van pictogrammen of tekst aangeduide ruimtes;
  • etenswaren en consumpties mee te nemen en te gebruiken;
  • naar het oordeel van een Museummedewerker gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, wandelstokken en paraplu’s kunnen worden afgegeven in een bak bij het garderobe gebied. Nxt Museum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies of diefstal van achtergebleven goederen;
  • grote rolkoffers of bagage mee te nemen. Er is geen bagage opslag aanwezig. Nxt Museum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies of diefstal van achtergebleven goederen;
  • tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken. 

Artikel 3.4
De Museumruimte is volledig rolstoeltoegankelijk met uitzondering van de kantoren en het Nxt Lab. Kinderwagens en rollators mogen beperkt mee naar binnen en/of geparkeerd worden op aanwijzingen van een Museummedewerker. Nxt Museum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies of diefstal van achtergebleven goederen.

Artikel 3.5
Bezoekers mogen alleen voor persoonlijk gebruik foto’s en video’s maken en zonder gebruik van belichting of statieven. Persoonlijke foto’s en video’s mogen niet voor commerciële doeleinden gepubliceerd, verkocht of op een andere manier verspreid worden.
Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om ervoor te zorgen dat er geen auteursrecht wordt geschonden. Professionele film of fotografie (voor commerciële, reclame, toeristische, onderzoeks-, educatieve en artistieke doeleinden) is alleen toegestaan ​​met voorafgaande schriftelijke toestemming van Nxt Museum. Verzoeken voor professionele film of fotografie kunnen worden ingediend via info@nxtmuseum.com

Artikel 3.6
Kleine tassen en/of handtassen zijn toegestaan in de museumruimte mits deze op de buik gedragen worden. Voor grotere garderobe items of kleine rolkoffers zijn er gratis lockers beschikbaar. De Museummedewerker bepaalt wat groot of klein is. Nxt Museum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies of diefstal van achtergebleven goederen.

Artikel 3.7
De Museummedewerker kan uit veiligheidsoverwegingen een bezoeker vragen haar/zijn/hun bagage voor controle ter beschikking te stellen.

4.Klachten

In het geval van klachten kan een bezoeker zich melden bij een Museummedewerker. Deze kan de bezoeker een online klachtenformulier toesturen. Het is ook mogelijk om een schriftelijke klacht in te dienen via support@nxtmuseum.com. Klachten worden binnen 20 dagen beantwoord.

5.Aansprakelijkheid van het museum

Artikel 5.1
Het verblijf van de bezoeker in de museumruimte is voor eigen rekening en risico.

Artikel 5.2
Nxt Museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum en/of zijn medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 5.3
Indien Nxt Museum goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het Nxt Museum daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Nxt Museum nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Nxt Museum opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Nxt Museum.

Artikel 5.4
De totale aansprakelijkheid van Nxt Museum is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de schade waartegen Nxt Museum verzekerd is dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had kunnen zijn. 

Artikel 5.5
Ook in geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Nxt Museum in geen geval meer bedragen dan de schade waartegen Nxt Museum verzekerd is dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had kunnen zijn.

Artikel 5.6
Aansprakelijkheid van Nxt Museum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten. Ook is aansprakelijkheid voor schade als gevolg van handelen van derden, waaronder maar niet uitsluitend andere bezoekers, uitgesloten. Aansprakelijkheid van Nxt Museum voor schade als gevolg van het niet opvolgen van door Nxt Museum en diens functionarissen en/of medewerkers gegeven instructies, is eveneens uitgesloten.

Artikel 5.7
Nxt Museum is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan als gevolg van overmacht. Nxt Museum Amsterdam kan zich in ieder geval op overmacht beroepen bij de aanwezigheid van omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk danwel bezwaarlijk wordt.

6.Aansprakelijkheid van bezoekers

Artikel 6.1
De bezoeker van de museumruimte is jegens Nxt Museum aansprakelijk voor alle schade die zij/hij veroorzaakt/veroorzaken, al dan niet als gevolg van het niet naleven van deze Bezoekvoorwaarden. De bezoeker vrijwaart Nxt Museum voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 6.2
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door, de door hen meegebrachte minderjarige kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn medeverantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door, de door hen begeleide groepsleden, onverminderd de eigen aansprakelijkheid van deze groepsleden zelf.
De hiervoor genoemde ouders, begeleiders en leraren vrijwaren Nxt Museum voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 6.3
Organisaties, bedrijven en andere instellingen die in de museumruimte bijeenkomsten en/of feesten (laten) organiseren, zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door, hun gasten, onverminderd de eigen aansprakelijkheid van de gasten zelf. De hiervoor genoemde organisaties, bedrijven en instellingen vrijwaren Nxt Museum voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

7.Privacy

Artikel 7.1
Nxt Museum verwijst de bezoeker naar de op haar website gepubliceerde privacyverklaring voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens en bijvoorbeeld ook de hiermee samenhangende rechten van betrokkenen.
In het kader van Covid-19 kunnen contactgegevens van bezoekers geregistreerd worden om contactonderzoek door de GGD mogelijk te maken, indien sprake is van een rondleiding of een ander groepsarrangement in een binnenruimte met een maximum van 30 mensen.
Mocht een bezoeker bezwaar maken tegen registratie van deze gegevens, dan zal/zullen zij/hij/zij moeten wachten met het museumbezoek tot naleving van het Museumprotocol niet meer verplicht is. 

Artikel 7.2
Er is cameratoezicht aanwezig in de museumruimte. Camerabeelden worden conform de wettelijke bepalingen bewaard en zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

Artikel 7.3
Nxt Museum kan foto’s en filmopnames in de museumruimte maken voor publiciteitsdoeleinden. Een bezoeker die bezwaar heeft tegen het herkenbaar in beeld zijn, kan dit kenbaar maken aan Nxt Museum, die zich zal inspannen publicatie te voorkomen en in geval van publicatie het beeldmateriaal verwijderen althans de bezoeker niet langer herkenbaar in beeld te hebben.

Artikel 7.4
Nxt Museum gebruikt cookies om het gebruik van onze website te faciliteren en een profiel op te bouwen van online-gedrag van consumenten. Dit wordt gefaciliteerd door Google die deze informatie aan derden kan verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De verzameling van gegevens wordt niet gekoppeld aan bijvoorbeeld namen, adressen of e-mailadressen. De consument heeft het recht om inzage te vragen in de gegevens en correctie of verwijdering daarvan.

Artikel 7.5
Een consument kan zich aanmelden voor onze online nieuwsbrief. Deze gegevens worden bewaard in een database, uitsluitend gebruikt door Nxt Museum en niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij Nxt Museum hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Nxt Museum verwerken. De consument kan gegevens inzien, corrigeren of verwijderen door het indienen van een verzoek via privacy@nxtmuseum.com.

Artikel 7.6
Een consument kan via de ticketing pagina van de website entreebewijzen aanschaffen. De gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn worden in het bestelproces opgevraagd en opgeslagen in een database van onze partner Global Tickets. De gegevens worden uitsluitend gebruikt door Nxt Museum voor het afwikkelen van de aankoop. De consument heeft de mogelijkheid om de gegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen en kan daarvoor een verzoek indienen bij privacy@nxtmuseum.com.

8.Museumwinkel & museum merchandise

Artikel 8.1
Consumenten hebben de mogelijkheid om producten aan te schaffen in de museumwinkel. De getoonde producten worden verkocht voor de aangegeven prijzen inclusief BTW.

Artikel 8.2
Ruilen voor in de museumwinkel gekochte artikelen is mogelijk binnen 14 dagen door het product persoonlijk en op vertoon van de kassabon. Dit kan uitsluitend in het geval van een onvolkomenheid in het artikel ontstaan in het productie en of verkoopproces. In dat geval ontvangt de consument eenzelfde product. Wanneer dit product niet meer beschikbaar is, wordt het aankoopbedrag terug betaald. Producten kunnen ook per post worden geretourneerd waarbij de verzendkosten voor rekening zijn van de consument.

9.Openingstijden 

Artikel 9.1
Nxt Museum publiceert openingstijden via haar eigen kanalen, de website en aan de deur en via directe communicatie. Nxt Museum is gerechtigd af te wijken van deze gepubliceerde openingstijden zonder dat de bezoeker recht op restitutie van de betaalde entreeprijs. Nxt Museum is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) publicatie van openingstijden door derde partijen.

Artikel 9.2
In voorkomende gevallen kan een deel van de museumruimte niet toegankelijk zijn voor bezoekers. Dit geeft de bezoeker geen recht op restitutie van de entreeprijs. Wanneer een substantieel deel van de museumruimte is afgesloten wordt dit via de website en bij de entree gecommuniceerd en geldt een gereduceerde entreeprijs of wordt anderszins een compensatie geboden.

10.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 10.1
Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Nxt Museum is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Nxt Museum voortvloeien, worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Amsterdam.
Deze Bezoekvoorwaarden van Nxt Museum zijn vastgesteld op 20 oktober 2020 door het bestuur. De voorwaarden zijn te raadplegen via de website van Nxt Museum, www.nxtmuseum.com